Last updated: 10-May-2023

香港史學會十週年

歷史好好玩

 
 
 
 
 
 

「承傳手藝:裙褂製作技藝教育計劃」系列活動


【專題講座】 按此下載講座詳情

 
  • 傳統婚嫁與裙褂歷史講座(一及二)
 

 

以上講座名額已滿,多謝支持!
 
  • 褂皇故事及裙褂繡製講座(一及二)
   

褂皇故事及裙褂繡製講座(一及二)報名:

https://forms.gle/y4F89t1ZppwSFN416

   

【裙褂製作技藝體驗工作坊】 按此下載工作坊詳情

   
以下工作坊名額已滿,多謝支持!
 
  • A新娘頭巾/手巾繡藝工作坊
 
  • B婚嫁香囊繡藝工作坊
 
  • C新娘團扇繡藝工作坊
   
有意報名者請留意報名日期,按時瀏覽香港史學會網頁,登入Google Form 登記。費用全免,名額先到先得。獲取錄者將另郵通知。

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Copyright©香港史學會 SOCIETY OF HONG KONG HISTORY All Right Reserved